Helse, omsorg og sosial

Legesenter
Årdal har to legesenter og to helsestasjonar med god tilgang på legar, fysioterapeutar, jordmor og helsesøster.

Sosialteneste
Omfattar råd og rettleiing, økonomisk hjelp, rusproblematikk, bustader for vanskelegstilte.

Eldreomsorg og spesialomsorg 
Årdal kommune har to sjukeheimar og eit bu og omsorgssenter. Eige tilbod for psykisk helsevern, arbeids og treningssenter og verna bustad.

Årdal kommune har eige produksjonskjøkken med matombering.

Årdal har godt utbygde tenester innan helse og omsorg.